Vases
  Tuscany  Vase
Tuscany Vase
Item No: 70 
Size: 36"High x 18" Wide 
Amalfi Vase
Amalfi Vase
Item No: 3450 
Size: 19"H x 20"W 10 x 10 Base  
Large Swan
Large Swan
Size: 22"High x 27" Wide  
Chianti Vase
Chianti Vase
Item No: 3282 
Size: 28"High x 30"Wide 
Bizatine Vase
Bizatine Vase
Item No: 157 
Size: 40"H x 24"W 
Athenian Vase
Athenian Vase
Item No: 713 
Size: 19"H x 17.5"W 
Aventino
Aventino
Item No: 70 
Size: 25"H x 21"W 
Basket Vase
Basket Vase
Item No: 976 
Size: 23"H x 17"W 
Bilboa
Bilboa
Item No: 162 
Size: 17"H x 17"W 
Burnaby Vase
Burnaby Vase
Item No: 1645 
Size: 21"H x 15"W 
Calefornia Vase
Calefornia Vase
Item No: 76 
Size: 19.5"H x 24"W 
Cetico
Cetico
Item No: 118 
Size: 20"H x 16"W 
Chianti Vase
Chianti Vase
Item No: 3282 
Size: 28"H x 30"W 
Ciotola
Ciotola
Item No: 303 
Size: 47"H x 37"W 
Ciotola
Ciotola
Item No: 302 
Size: 24"H x 13"W 
Cipro
Cipro
Item No: 88 
Size: 16.5"H x 24"W 
Conic Vase
Conic Vase
Item No: 76 
Size: 10"H x 23"W 
Conic Vase
Conic Vase
Item No: 77 
Size: 12"H x 29"W 
Corfu  Vase
Corfu Vase
Item No: 93 
Size: 12"H x 14"W x 9" Base 
Etruscan Vase
Etruscan Vase
Item No: 404 
Size: 25"H x 24"W 
Exagonal
Exagonal
Item No: 708 
Size: 24.5"H x 21.5"W 
Extra Large Vase
Extra Large Vase
Item No: 1646 
Size: 27"H x 31"W 
Flaminio
Flaminio
Item No: 71 - Model 
Size: 21"H x 16"W 
Florentine Vase
Florentine Vase
Item No: 1647 
Size: 17"H x 27"L x 15"W 
Gianicolo (Large)
Gianicolo (Large)
Item No: 73 
Size: 22"H x 19"W 
Gianicolo (Small)
Gianicolo (Small)
Item No: 72 
Size: 14"H x 13"W 
Grape
Grape
Item No: 980 
Size: 23"H x 18"W 
Greek Key Urn
Greek Key Urn
Item No: 810 
Size: 16.5"H x 15.5"W 
Greek Vase
Greek Vase
Item No: 943 
Size: 18"H x 9.5"W 
Imperial
Imperial
Item No: 403 
Size: 19"H x 14"W 
Large Round Vase
Large Round Vase
Item No: 122 
Size: 18"H x 20"W 
Mansion Vase
Mansion Vase
Item No: 3288 - Model 
Size: 23"H x 23"W 
Medusa Vase
Medusa Vase
Item No: 3157  
Size: 19" High x 25"Wide  
Montecarlo
Montecarlo
Item No: 3291 
Size: 20"H x 22"W 
Montelupo
Montelupo
Item No:
Size: 12"H x 10"W 
Montelupo
Montelupo
Item No:
Size: 16"H x 13"W 
Montelupo
Montelupo
Item No:
Size: 19"H x 16"W 
Montelupo
Montelupo
Item No:
Size: 23"H x 20"W 
Montelupo
Montelupo
Item No:
Size: 27"H x 21"W 
Montelupo
Montelupo
Item No:
Size: 31"H x 23"W 
Nizza Vase
Nizza Vase
Item No: 720 
Size: 19"H x 17.5"W 
Pagno Vase
Pagno Vase
Item No: 327 
Size: 16"H x 12"W 
Pantelleria
Pantelleria
Item No: 103 
Size: 14"H x 14"W 
Quirinale
Quirinale
Item No: 73 
Size: 41"H x 25"W 
Ram Vase
Ram Vase
Item No: 700 
Size: 35"H x 28"W 
Rib Vase
Rib Vase
Item No: 720 
Size: 12"H x 24"W 
Roman Vase
Roman Vase
Item No: 154 
Size: 30"H x 14.5"W 
Round Lemon Medium
Round Lemon Medium
Item No: 705 
Size: 16"H x 20.5W 
Rose Vase
Rose Vase
Item No: 1643 
Size: 13"H x 17"W 
Round Lemon Small
Round Lemon Small
Item No: 709 
Size: 12.5"H x 17.5"W 
Round Lemon Vase
Round Lemon Vase
Item No: 3283 
Size: 24"H x 20"W 
Round Vase Small
Round Vase Small
Item No: 123 
Size: 14"H x 13"W 
San Gemignano
San Gemignano
Item No: 3454 
Size: 27"H x 33"W 
Terra Plant Vase
Terra Plant Vase
Item No: 721 
Size: 28"H x 32"W 
Tulip Planter
Tulip Planter
Item No: 115 
Size: 16"H x 14"W 
Umbrella Holder
Umbrella Holder
Item No: 3399 
Size: 30"H x 11"W 
Vimini
Vimini
Item No: 266 
Size: 20"H x 19"W